Guziki

Przedmiot działalności i kompetencje

Przedmiotem działalności Przedszkola nr 283 jest świadczenie usług opiekuńczych wychowawczych i dydaktycznych dla dzieci w wieku 3 - 5 lat.

Praca wychowawczo - dydaktyczno - opiekuńcza prowadzona jest w przedszkolu oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego. (Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. Dz. U.z dnia 15 stycznia 2009 r. Nr 4, poz. 17).

Przedszkole realizuje zadania i cele określone w Ustawie o Systemie Oświaty oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, w szczególności:

 • zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych,

 • gwarantuje dzieciom i ich rodzicom profesjonale kształcenie oraz rozwijanie umiejętności dziecka pod opieką wysoko wykwalifikowanej kadry pedagogicznej,

 • przygotowuje dzieci do życia we współczesnym świecie, w duchu poczucia własnej wartości,

 • umożliwia podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej

 • przygotowuje dzieci do podjęcia nauki na kolejnych szczeblach edukacji szkolnej.

Przedszkole:

 • zapewnienia bezpłatne wychowanie, nauczanie i opiekę w czasie nie krótszym niż 5 godzin dziennie.

 • przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności,

 • zatrudniania nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach,

 • realizuje programy wychowania przedszkolnego zawierających podstawę programową wychowania przedszkolnego,

 • wydaje zaświadczenia o spełnianiu rocznego przygotowania przedszkolnego,

 • wydaje rodzicom informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

31-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 338