Guziki

Status prawny

Przedszkole nr 283 w Warszawie działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy (Dz. U. z 2004 Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.).

 2. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.).

 3. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1325).

 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. Nr 51, poz. 458 z późn. zm.).

 5. Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.).

 6. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).

 7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 kwietnia 2002 r. w sprawie prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. Nr 23, poz. 225 i z 2003 r. Nr 107, poz. 1003).

 8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 11, poz. 114).

 9. Aktu założycielskiego - Zarządzenie Nr 74 Kuratora Oświaty i Wychowania z dnia 25 października 1978 r. w sprawie powołania Państwowego Przedszkola nr 283 w Warszawie, przy ul. Puszczyka 6.

 10. Statutu Przedszkola nr 283 w Warszawie.

 • Przedszkole nr 283 w Warszawie jest przedszkolem publicznym.
 • Siedziba Przedszkola znajduje się w Warszawie przy ulicy Puszczyka 6.
 • Przedszkole jest jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.
 • Organem prowadzącym jest Miasto Stołeczne Warszawa.
 • Organem nadzoru pedagogicznego jest Kuratorium Oświaty w Warszawie.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

31-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

24-01-2013 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 373