Guziki

Rejestry, ewidencje, archiwa

W Przedszkolu nr 283 prowadzone są następujące rejestry, ewidencje i archiwa:

 • Księgi inwentarzowe.

 • Rejestr pracowników.

 • Ewidencja akt osobowych pracowników.

 • Rejestr akt i zaświadczeń - awans zawodowy nauczycieli.

 • Ewidencja zastępstw.

 • Rejestr zarządzeń wewnętrznych.

 • Księga dzieci.

 • Protokoły Rad Pedagogicznych, Rady Rodziców.

 • Rejestr skarg i wniosków.

 • Ewidencja dokumentacji przedszkolnej.

 • Rejestr korespondencji.

 • Rejestr Upoważnień/Pełnomocnictw

 • Ewidencja czasu pracy.

 • Dokumentacja oceny ryzyka zawodowego.

 • Archiwum dokumentacji przedszkola.

Archiwum zakładowe Przedszkola

Zgodnie z Ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, archiwum przedszkola ma status archiwum zakładowego tzn. służy potrzebom jednostki, dla której zostało utworzone.

Gromadzi się w nim akta niezbędne w bieżącej pracy przedszkola. Część dokumentacji, która zgodnie z obowiązującymi przepisami została zaliczona do kategorii A, czyli wieczystej przekazuje się po 25 latach przechowywania do Archiwum Państwowego w Warszawie.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

 2. Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2011 r. Nr 123, poz. 698, z późn. zm.).

 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2010 nr 97 poz. 624).

 4. Rozporządzenia Ministra Kultury z 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz.U. 2002 nr 167, poz. 1375).

 5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. nr 5, poz. 46),.

 6. Regulamin organizacyjny przedszkola.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

31-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 334