Guziki

Zestaw programów i podręczniki

Szczegółowe warunki i tryb dopuszczania do użytku w przedszkolu programów wychowania przedszkolnego

Szczegółowe warunki i tryb dopuszczania do użytku w przedszkolu programów wychowania przedszkolnego określa Rozporządzenie MEN z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz.U. z 2009 r. Nr 89 poz.730).

Nauczyciel może zaproponować:

 • program wychowania przedszkolnego opracowany samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami.

 • program opracowany przez innego autora (autorów) lub zaproponować program opracowany przez innego autora (autorów) wraz z dokonanymi zmianami

Program wychowania przedszkolnego powinien być dostosowany do potrzeb i możliwości dzieci, dla których jest przeznaczony.

Warunki dopuszczenia do użytku programu wychowania przedszkolnego:

 • program stanowi opis sposobu realizacji celów kształcenia i zadań ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, określonej w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 209r. Nr 4, poz. 17), lub zadań, które mogą być realizowane w ramach zajęć dodatkowych, określonych w przepisach w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola,

 • program zawiera:

  • szczegółowe cele kształcenia i wychowania,
  • treści zgodne z treściami nauczania zawartymi w podstawie programowej wychowania przedszkolnego,

  • sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania, z uwzględnieniem możliwości indywidualizacji pracy w zależności od potrzeb i możliwości dzieci,

  • metody przeprowadzania analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna),

  • program musi być poprawny pod względem merytorycznym i dydaktycznym.

Przed dopuszczeniem programu wychowania przedszkolnego dyrektor może zasięgnąć opinii nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, posiadającego wykształcenie wyższe i kwalifikacje do pracy w przedszkolu; konsultanta lub doradcy metodycznego.

Opinia zawiera w szczególności ocenę zgodności programu z podstawą programową wychowania przedszkolnego i dostosowania programu do potrzeb i możliwości dzieci, dla których jest przeznaczony.

Program wychowania przedszkolnego do użytku w przedszkolu, dopuszcza dyrektor przedszkola, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.

Programy wychowania przedszkolnego dopuszczone do użytku w przedszkolu stanowią zestaw programów wychowania przedszkolnego.


Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

31-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

26-02-2013 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 327