Guziki

Sposób załatwiania spraw

Zagadnienia związane z przyjmowaniem interesantów i załatwianiem spraw w urzędzie regulują w szczególności przepisy:

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).

 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.).

 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).

Główne zasady załatwiania spraw przez Przedszkole:

 • zgodnie z obowiązującymi przepisami i powszechnie przyjętymi ogólnymi zasadami,

 • terminowo, bez zbędnej zwłoki,

 • przy zachowaniu prawa strony do czynnego udziału w każdym stadium postępowania,

 • przy podejmowaniu wszelkich działań niezbędnych dla prawidłowego wyjaśnienia stanu faktycznego prowadzonego postępowania,

 • sprawy są załatwiane w formie pisemnej.

Istotnym warunkiem załatwiania sprawy jest przedstawienie przez zainteresowaną osobę odpowiednich dokumentów. Przedszkole załatwia sprawę niezwłocznie, jeżeli posiada wszystkie informacje potrzebne do jej załatwienia lub gdy nie jest wymagane zebranie dodatkowych danych, wyjaśnień lub dowodów.

Sprawy są załatwiane najpóźniej w terminie jednego miesiąca od dnia złożenia pisma wraz z dokumentami, gdy zachodzi potrzeba przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego (z wyłączeniem przepisów określających inne terminy na załatwienie sprawy).

W przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej, termin jej rozpatrzenia, co do istoty albo w inny sposób jej zakończenie, wynosi dwa miesiące od dnia wniesienia sprawy do Przedszkola.

W przypadkach przekroczenia ustalonych terminów dla załatwienia określonej sprawy zawiadamia się zainteresowanego o spodziewanym przekroczeniu terminu, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

Od decyzji Dyrektora przysługuje odwołanie do Organu prowadzącego przedszkole w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Dyrektora Przedszkola nr 283 w Warszawie.

Skargi i wnioski

Dyrektor Przedszkola przyjmuje interesantów w sprawach interwencji, skarg i wniosków w każdy poniedziałek, w godzinach 15.00 - 17.30.

W przypadku, gdy poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie interesantów odbywa się w najbliższy dzień powszedni na zasadach określonych powyżej.

Kancelaria odsługuje interesantów w dni robocze w godzinach: 8.00-16.00.

Przedszkole nr 283 w Warszawie nie udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która nie spełnia wymogów określonych w art. 63 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.).

Zgodnie z ww. art. 63 § 2 K.p.a. treść kierowanej korespondencji (w tym również elektronicznej) powinna zawierać, co najmniej wskazanie:

 • osoby, od której pochodzi (imię i nazwisko),

 • adresu (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu, nr telefonu),

 • przedmiotu sprawy, której dotyczy.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

31-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 354