Guziki

Dzieci

W Przedszkolu nr 283, w 5 oddziałach bawi się i uczy 130 wychowanków:

Oddziały

Wiek dzieci

Nazwa grupy

Liczba dzieci

Nauczyciele

Grupa I

3 - latki

"Misie"

26

Aleksandra Rutkowska

Emilia Romaniuk

Grupa II

3 - latki

"Puszczyki"

26

Elżbieta Śladowska Emilia Romaniuk

Grupa III

4 - latki

"Żyrafy"

27

Izabela Żak

Krystyna Gryz

Grupa IV

4 - latki

Delfinki

26

Dorota Cierachowska

Małgorzata Konieczna

Grupa V

5 - latki

Ufoludki”

25

Natalia Baszkiewicz

Emilia Szałańska

Dzieci w przedszkolu mają wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności do:

 • Zabawy i nauki.

 • Właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo - wychowawczego i dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej.

 • Szacunku dla wszystkich

  potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania.

 • Ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej.

 • Poszanowania godności osobistej.

 • Poszanowania własności.

 • Partnerskiej rozmowy na każdy temat.

 • Rozwijania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej.

 • Swobody wyrażania myśli i przekonań.

 • Rozwijania zdolności, zainteresowań i talentów.

 • Pomocy w przypadku trudności w procesie wychowawczo - dydaktycznym.

 • Doświadczenia konsekwencji własnego zachowania.

 • Wspólnoty i solidarności w grupie.

 • Pełnego bezpieczeństwa podczas pobytu w przedszkolu i zajęć zorganizowanych poza przedszkolem.

Przedszkolaki, oprócz swoich praw, posiadają także obowiązki, które stopniowo wdrażane od najmłodszych lat wpływają pozytywnie na kształtowanie charakteru i przygotowywanie do dorosłego, odpowiedzialnego i samodzielnego życia.

Dzieci uczęszczające do przedszkola mają obowiązek:

 • Traktowania z szacunkiem, życzliwością i sympatią wszystkich osób, zarówno dorosłych, jak i rówieśników.

 • Przestrzegania ustalonych norm współżycia w grupie.

 • Aktywnego udziału w zajęciach.

 • Sprzątania po zabawie.

 • Poszanowania wspólnej własności.

 • Poszanowania pracy innych osób (dzieci i dorosłych).

 • Wywiązywania się z przydzielonych zadań.

 • Przestrzegania zakazów dotyczących bezpieczeństwa.

Podczas procesu realizacji wychowania i nauczania dzieci, zależy nam, aby nasi wychowankowie osiągając gotowość szkolną:

 • Znali samych siebie - własne możliwości, swoją wartość, indywidualne uzdolnienia.

 • Lubili siebie i innych.

 • Wierzyli w siebie - umieli pokonywać trudne sytuacje.

 • Potrafili nazywać uczucia towarzyszące im w różnych sytuacjach oraz nabyli umiejętność radzenia sobie z uczuciami negatywnymi.

 • Rozumieli uczucia innych.

 • Byli swobodni w relacjach z dorosłymi i umieli bronić własnych racji i słuchać ze zrozumieniem innych.

 • Mieli poczucie partnerstwa, równego i sprawiedliwego traktowania siebie nawzajem.

 • Dotrzymywali zawieranych umów.

 • Nabyli umiejętności oceniania siebie i innych bez krytykowania.

 • Byli wrażliwi i tolerancyjni.

 • Potrafili współdziałać i współpracować dla osiągnięcia wspólnego celu.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

31-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

24-01-2013 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 469